REKRUTACJA 2021/2022

Komunikat z dnia 23.04.2021

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2021/22 proszeni są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci oświadczenia w terminie do 17.05.2021.

Druk oświadczenia woli znajduje się w:

 • Załączniku- jest do pobrania pod zamieszczonym ogłoszeniem
 • Druk oświadczenia można także pobrać w godzinach pracy w sekretariacie przedszkola, wypełnić go na miejscu i złożyć do dokumentacji rekrutacji
 • Druk zostanie również wysłany w formie elektronicznej na adresy mailowe podane we wnioskach dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021/22.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i niedostarczenie dokumentu w formie pisemnej w terminie do 17.05.2021 jest równoznaczne z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:00-15:00 lub w godzinach dyżuru przedszkola, tj. od 600 – 700 oraz od 1500– 1600 w sali nr 1           ( Grupa II ) na parterze

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej                   Dyrektor PM1

Wioleta Saletnik                                                       Anna Szczepanik

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. potwierdzenie woli PM

REKRUTACJA 2021/2022 - WYNIKI

komunikat

z dnia 11 kwietnia 2021 roku

 

 ZGODNIE z HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/22

lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w postępowaniu rekrutacyjnym

podana będzie 12.04.2021 r. 

poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do przedszkola.

 

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać

pod numerem telefonu (14) 6812 586 w godzinach 7.30 - 14.30.

Komisja Rekrutacyjna lub pracownicy sekretariatu będą pełnić dyżur telefoniczny w dniach 12 i 13 kwietnia 2021 roku.

 

Przedszkole jest zamknięte dla osób postronnych.

 

UWAGA!

 

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola 

nie oznacza,

że automatycznie dzieci z listy ogłoszonej 12 kwietnia 2021 roku zostaną przyjęte na przyszły rok szkolny!

>>>>> ::::: <<<<<

 

ZGODNIE z HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/22

lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 w postępowaniu rekrutacyjnym

podana będzie 19.04.2021 r.

Informacje przyjęciu  lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać

pod numerem telefonu (14) 6812 586 w godzinach 7.30 - 14.30.

 

Komisja Rekrutacyjna lub pracownicy sekretariatu będą pełnić dyżur telefoniczny w dniach 19 i 20 kwietnia 2021 roku.

>>>>> ::::: <<<<<

UWAGA!

W przypadku   r e z y g n a c j i    z przyjęcia dziecka do naszej placówki

uprzejmie prosimy o powiadomienie Przedszkola

w terminie odwrotnym pod numerem telefonu ( 14 ) 6812 586.

>>>>> ::::: <<<<<

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej              Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

     Violeta Saletnik                                         Anna Szczepanik

 

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021 /2022

Komunikat

z dnia 02 II 2021 roku.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy na rok szkolny 2021/22.

1. Szczegółowe

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2021/22 znajdą Państwo na stronach organu prowadzącego przedszkole,

to jest: Gminy Miasto Dębica:

link: https://debica.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-wazne-informacje-dla-rodzicow/

2. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Druki będą wydane na poszczególnych grupach.

3.Dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli - druki do pobrania znajdują się na:

 1. stronie internetowej organu prowadzącego ( link - jak powyżej );
 2. stronie internetowej przedszkola w zakładce: REKRUTACJA;
 3. w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

4. Informacje o rekrutacji do przedszkola można także znaleźć w naszej placówce na tablicy informacyjnej „Rekrutacja 2021/22” przed wejściem na hol główny.

5. Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielą Państwu także:

 1. Anna Szczepanik – dyrektor przedszkola;
 2. pracownicy sekretariatu.

6. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są w przedszkolu w wersji papierowej:

 1. w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 700 -1500;

 2. w godzinach dyżuru przedszkola, tj. od 600 - 700 oraz od 1500- 1600 w sali nr 1 ( Grupa II ) na parterze.

7. W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dystans, dezynfekcja. Osoby składające wnioski przyjecie dziecka do przedszkola są zobowiązane przestrzegać w/w zasad.

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z zasadami rekrutacji. Prawidłowe wypełnienie wniosków może zaważyć na przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Czekamy na Państwa i Państwa Dzieci.

Zapraszamy do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

Anna Szczepanik 

Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

załączniki do pobrania:

ZASADY-REKRUTACJI-DZIECI-DO-PUBLICZNYCH-PRZEDSZKOLI

WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DO-PRZEDSZKOLA-MIEJSKIEGO

DEKLARACJA-KONTYNUOWANIA-WYCHOWANIA-PRZEDSZKOLNEGO

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności


REKRUTACJA 2020/2021- WYNIKI

Informacja z dnia 9 kwietnia 2020 roku

>>>>>….<<<<<

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem, wstępne wyniki rekrutacji z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Miejskiego Przedszkola Nr1 w Dębicy na rok szk. 2020/21

zostaną podane do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie) na drzwiach wejściowych do przedszkola w dniu 15 kwietnia 2020r. o godzinie 8.00.

Odczytanie wyników będzie możliwe 15 kwietnia 2020r.

w godzinach od 8.00 do 14.30.

Zakwalifikowanie dzieci do przedszkola nie oznacza,

że automatycznie zostaną one przyjęte na przyszły rok szkolny!

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać w dniu 15 kwietnia 2020r. w godzinach 8.00 -12.00

pod numerem telefonu (14) 6812 586.

Przedszkole w tym dniu będzie zamknięte dla osób postronnych – Komisja Rekrutacyjna będzie pełniła dyżur telefoniczny.

>>>>>….<<<<<

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola

w dniu 22 kwietnia 2020r. o godzinie 8.00.

Odczytanie wyników będzie możliwe 22 kwietnia 2020r.

w godzinach od 8.00 do 14.30.

Informacje o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać w dniu 22 kwietnia 2020r. w godzinach 8.00 -14.00

pod numerem telefonu ( 14 ) 6812 586.

Przedszkole w tym dniu będzie zamknięte dla osób postronnych – Komisja Rekrutacyjna będzie pełniła dyżur telefoniczny.

>>>>>….<<<<<

W przypadku r e z y g n a c j i z przyjęcia dziecka do przedszkola,

uprzejmie prosimy o powiadomienie Komisji Rekrutacyjnej

także w dniu 22 kwietnia 2020r. w godzinach 8.00 -14.00

pod numerem telefonu ( 14 ) 6812 586.

>>>>….<<<<

 Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej      Dyrektor PM nr 1 w Dębicy

Elżbieta Dybowska                               Anna Szczepanik

REKRUTACJA 2020/2021 - OGŁOSZENIE 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Komunikat

z dnia 23 III 2020 roku.

Szanowni Państwo

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola spowodowała zmiany w funkcjonowaniu przedszkola.

W obecnej chwili nie ma możliwości fizycznego prowadzenia naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/21 zgodnie z planowanym harmonogramem.

Wstępne składanie dokumentów

odbywa się poprzez pocztę elektroniczną przedszkola.

Ze strony internetowej http://www.mzo.debica.kei.pl/index.php?body=rekrutacja

można pobrać WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Można także wykorzystać WNIOSEK pobrany w przedszkolu

jeszcze przed zamknięciem placówki.

Uzupełniony WNIOSEK należy przesłać na skrzynkę pocztową:

przedszkole_nr1_debica@o2.pl

w formie skanu, fotografii lub w formacie PDF z adnotacją

Wniosek o przyjęcie do PM nr 1”.

Po ustaniu zagrożenia i przywróceniu normalnego trybu pracy przedszkola będzie konieczne uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

Chcę także poinformować, że nie ma takiej zasady, że „kto pierwszy, ten lepszy" w przyjęciu do przedszkola. Wszystkie WNIOSKI będą rozpatrywane w takim samym trybie. Oznacza to, że zarówno WNIOSKI złożone w ostatnim dniu rekrutacji, jak i te, które zostały złożone jako pierwsze, będą analizowane w taki sam sposób.

Czekamy na Państwa –

proszę składać WNIOSKI poprzez pocztę elektroniczną przedszkola.

Anna Szczepanik 

Dyrektor Przedszkola

 

ZASADY REKRUTACJI 2020/2021

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego.

 3. Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Dębica.

 4. Uchwała Nr XXXI/330/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica, biorą udział dzieci z roczników 2014-2017, zamieszkałe na terenie miasta Dębicy.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie do 19.02.2020r. Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego (1 września), w którym dziecko kończy 6 lat.

Od 1 września 2020 roku każde dziecko 3-letnie, 4-letnie i 5-letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej, co oznacza, że miasto Dębica zapewni miejsca w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla wszystkich 3-latków, 4-latków i 5- latków, których rodzice złożą wnioski.

Dziecko 6-letnie, które w roku szkolnym 2019/20 odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zobowiązani są do złożenia WNIOSKU w terminie od 02.03.2020r. do 27.03.2020r.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych placówek. Do każdej z wybranych placówek należy złożyć oddzielny wniosek.  We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.                                                      

Wnioski składane we wszystkich wybranych placówkach powinny zawierać te same dane!

Kolejność składania wniosków w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole nie ma wpływu na przyjęcie kandydata do placówki.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, ustalony Zarządzeniem Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 stycznia 2020r., przedstawia poniższa tabela:

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

19.02.2020 godz.15.00

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020

27.03.2020 godz.15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020

03.04.2020 godz.15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04.2020

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2020

5

Postępowanie uzupełniające – przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2020

17.08.2020 godz.15.00

6

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.08.2020

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W każdej placówce powołuje się komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Za rekrutację do przedszkola lub oddziału przedszkolnego odpowiada dyrektor placówki.

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria ustawowe:
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić stosownym dokumentem, ustalonym w ustawie Prawo oświatowe, a także wymienionym we wniosku o przyjęcie do placówki. Wymienione wyżej kryteria posiadają jednakową wartość.

 1. Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXI/330/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

12

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

2

zapotrzebowanie na korzystanie z opieki i wyżywienia przez co najmniej dziewięć godzin dziennie

10

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

3

kontynuacja uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

8

oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu

4

wybór przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania

4

wniosek o przyjęcie do przedszkola

5

uczęszczanie rodzeństwa kandydata w wieku 7-18 lat do szkół na terenie Gminy Miasta Dębica

2

oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa w wieku szkolnym do szkół na terenie miasta

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, wymienione w tabeli oraz wyszczególnione we wniosku o przyjęcie do placówki.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pozostaną wolne miejsce, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

                                                                                                                                                                                     Dokumenty przekazane przez MZO.