Funkcjonowanie przedszkola od 12.04. 2021 r. do 16.04.2021r.

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

z dnia 09.04 .2021 roku

Funkcjonowanie przedszkola od 12.04. 2021 r. do 16.04.2021r.

Zawieszenie

 pracy stacjonarnej przedszkola

od 12 kwietnia 2021 roku do 16 kwietnia 2021 roku

 

   Zgodnie z wprowadzonymi zasadami na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Warszawa, dnia 26 marca 2021 r. Poz. 561) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r. Poz. 561)

Dyrektor podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

   Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola (…) na wniosek:

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)    rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

   Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica stosownego wniosku.

Wzór wniosku w załączeniu:

3-1 WNIOSEK RODZICA 9 IV 2021 – 16IV 2021

    Proszę Rodziców – osoby spełniające wyżej wymienione wymogi i chcące posłać dziecko do przedszkola od 12.04.2021 do 16.04.2021 roku o zgłoszenie swych potrzeb do placówki. Wydrukowany wniosek będzie czekał na Państwa do wypełnienia i podpisania  w sekretariacie przedszkola. Można go także pobrać ze strony internetowej przedszkola, a wypełniony i podpisany złożyć  w sekretariacie przed oddaniem dziecka pod opiekę placówki.

   Decyzje o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze podejmie dyrektor zgodnie   z posiadanymi uprawnieniami  i obowiązkami oraz możliwościami organizacyjnymi przedszkola.

DZIECI POZOSTAŁYCH RODZICÓW POZOSTAJĄ W DOMU.

OD 12.04.2021 R. DO 16.04.2021 R. NAUCZYCIELE PROWADZĄ NAUKĘ ZDALNĄ 

ZGODNIE  Z OBOWIĄZUJĄCĄ W TYM ZAKRESIE PROCEDURĄ.

 

MATERIAŁY  (PAKIETY) BĘDĄ PRZESŁANE PRZEZ NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP POPRZEZ  POCZTĘ E –MAIL.

 

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI I PILNE KONSULTACJE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG ZASAD USTALONYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ GRUPY NA SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO.

 

KONTAKT Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA/ PRZEDSZKOLEM:

 -TELEFON: 14 6812 586.

 

 Anna Szczepanik

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warszawa, dnia 26 marca 2021 r. Poz. 561

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r. Poz. 561)